gala@bj.t-com.hr
043/675-777
gala@bj.t-com.hr
043/675-777

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

U 2018. godini izvršeno je ulaganje u izgradnju fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe sufinancirane iz Europoskog poljoprivrendog fonda za ruralni razvoj, operacija 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”. U okviru projekta je realizirana izgradnja fotonaponske elektrane Gala 1 za vlastite potrebe kojom će se smanjiti potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, smanjit će se emisija CO2 i povećati udio obnovljivih izvora energije.